Algemene Voorwaarden THS Automotive

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Verkoper: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert.
Koper: De contractuele wederpartij van de zelfstandig onderne-mer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leve-ringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeenge-komen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Koper.
2.2 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Koper aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.4 Bij een overeenkomt gaat u akkoord met ons privecybeleid.

3 Prijs
3.1 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsver-hogende
omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4 Adviezen
Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Verkoper welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5 Intellectuele eigendom
5.1 Verkoper behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelij-ke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.
5.3 Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Fabricage en toegestane afwijkingen
De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.

7 Levering
7.1 Levering vindt plaats af fabriek.
7.2 De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.
7.3 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
7.4 Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
7.5 Door omstandigheden bij onderaannemers kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkin-gen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper.

8 Verpakking
Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van verpak-kingen in rekening te brengen. De verpakkingen worden in geen geval teruggenomen. Koper is verantwoordelijk voor een juiste afvoer van verpakkingen, geleverd door Verkoper.

9 Vervoer en vervoerder; waarneming
Indien door Verkoper ” franco” wordt geleverd of Verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Koper, zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen zeven dagen schriftelijk bij Verkoper reclameren.

10 Betalingsvoorwaarden
10.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende beta-lingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Op-drachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te ver-strekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Op-drachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledi-ge vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
10.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoog-te van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
10.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is ge-lijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestel-de hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
10.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder in-gebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Op-drachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschul-digd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bo-venstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
10.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consu-ment / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechte-lijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de nor-mering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van vol-doening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consu-ment eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het ver-zuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
10.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in ver-band met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
11.1 Verkoper heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk ver-hinderd is zijn verplichtingen na te komen.
11.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkon-derbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandighe-den als in het vorige lid bedoeld.
11.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de over-eenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is na-gekomen. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

12 Wijzigingen in de opdracht
12.1 Indien de omvang van de aan Verkoper verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Verkoper gerechtigd eventueel meerwerk bij Koper in rekening te brengen.
12.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Koper verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

13 Ontbinding
13.1 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Verkoper gesloten overeenkomst vol-doet, alsmede in geval van faillissement, surseance van beta-ling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liqui-datie van diens bedrijf, is Verkoper gerechtigd de overeen-komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
13.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Verkoper toeko-mende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
13.3 Verkoper is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Koper.
13.4 Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
13.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Verkoper zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

14 Reclames, klachten
14.1 Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onder-zoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
14.2 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschie-den, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken rede-lijkerwijs konden worden geconstateerd.
14.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan
overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
14.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervan-ging van de afgeleverde zaak.

15 Eigendomsvoorbehoud
15.1 Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
– voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bo-vengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

15.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de zaken.
15.3 Koper is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
15.4 Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de gelever-de zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te ver-vreemden.
15.5 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
15.6 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waar-schuwen.
15.7 Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoor-behoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
15.8 Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
15.9 In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Ko-per ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoe-ding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

16 Aansprakelijkheid
16.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, ge-zien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had be-horen te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
16.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
16.2b Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan za-ken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
16.2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
16.2d De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.
16.2e Indien de assuradeur van Verkoper om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Ver-koper te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

17 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

18 Mediation
18.1a Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbou-wende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland/ International Chamber of Commerce Mediation Rules zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
18.1b De maximale limiet van de mediation periode is 30 dagen na aanvangsdatum, zolang deze periode niet is verlopen zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
18.1c Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst ogenblik in gezamenlijke overeenstemming te beëindigen. De mediation periode vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
18.2 Indien het onmogelijk is gebleken het verschil doormiddel van mediation op te lossen of de mediation periode is verlopen zal het geschil voortkomende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten en daaraan gerelateerde handeling worden exclusief beslecht door de rechtbank in het arrondissement Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch.

Facebook